اخبار

اولین مدرسه تابستانی کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت مجازی راه‌اندازی می‌شود
اولین مدرسه تابستانی کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت مجازی راه‌اندازی می‌شود

اولین مدرسه تابستانی کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت مجازی راه‌اندازی می‌شود

اولین مدرسه تابستانی کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت مجازی راه‌اندازی می‌شود

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان: ۵۳۱۰ ساعت کلاس مجازی در نیمه اول اردیبهشت سال جاری برگزار شده است
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان: ۵۳۱۰ ساعت کلاس مجازی در نیمه اول اردیبهشت سال جاری برگزار شده است

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان: ۵۳۱۰ ساعت کلاس مجازی در نیمه اول اردیبهشت سال جاری برگزار شده است گالری

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان: ۵۳۱۰ ساعت کلاس مجازی در نیمه اول اردیبهشت سال جاری برگزار شده است

ادامه مطلب