اداری و مالی

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از ساختمان جدید ستاد استانی
گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی از پروژه ساختمان جدید ستاد استانی

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از ساختمان جدید ستاد استانی

گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی از پروژه ساختمان جدید ستاد استانی

ادامه مطلب