آموزش

برگزاری کارگاه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی استان
کارگاه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی استان مدیریت گالری

کارگاه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی برگزار شد

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه علمی تخصصی تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی
کارگاه علمی تخصصی تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی و کیفری به همت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه برگزارشد

برگزاری کارگاه علمی تخصصی تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی مدیریت گالری

کارگاه علمی تخصصی تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی و کیفری به همت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه برگزارشد

ادامه مطلب