نظارت و گسترش

گزارش تصویری بازدید رئیس ستاد استانی از مرکز آموزش شهرداری
روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۱۰ دکتر رسولی صدقیانی رئیس ستاد استانی با هیات همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بازدید کردند

گزارش تصویری بازدید رئیس ستاد استانی از مرکز آموزش شهرداری

روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۱۰ دکتر رسولی صدقیانی رئیس ستاد استانی با هیات همراه از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بازدید کردند

ادامه مطلب