دانش آموختگان

اولین آیین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد
اولین آیین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با حضور مشاور عالی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در ارومیه برگزار شد

اولین آیین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد گالری

اولین آیین تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با حضور مشاور عالی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در ارومیه برگزار شد

ادامه مطلب